Małżeństwo


Ustalanie terminu

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (datę ślubu można ustalić wcześniej - w naszej parafii istnieje możliwość ustalenia daty z rocznym wyprzedzeniem). Na pierwsze spotkanie w kancelarii nie muszą przyjść oboje narzeczeni - wystarczy jedna osoba oraz nie trzeba przynosić żadnych dokumentów. Kancelistka lub ksiądz poinformują narzeczonych jakie dokumenty należy dostarczyć do spisania protokołu oraz ustalą termin rozmowy duszpasterskiej.


Kto nie może zawrzeć sakramentu małżeństwa

Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę. Wymagane jest wówczas spotkanie rodziców z Ks. Proboszczem i wyrażenie pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko oraz uzyskanie dyspensy ks. Biskupa Ordynariusza miejsca.


Przygotowanie do małżeństwa

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w:

 • Naukach przedmałżeńskich - w naszej parafii odbywają się one dwa razy roku: wiosną i jesienią. Są to 4 poniedziałki 18:30-21:00. W 2022 są to dokładnie 9, 16, 23, 30 maja oraz 3, 10, 17 i 24 października. Zapisy przez stronę: www.przednamimalzenstwo.pl
 • Dniu Skupienia dla narzeczonych.
 • Poradni Życia Rodzinnego.

W w/w spotkaniach narzeczeni mogą uczestniczyć w innych parafiach. Uczestnictwo w nich jest potwierdzane przez osobę prowadzącą.


Spisanie protokołu

Protokół przedślubny musi być spisany co najmniej miesiąc wcześniej przed datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Wcześniej narzeczona lub narzeczony zgłasza się do kancelarii parafialnej z kompletem dokumentów (wykaz dokumentów zamieszczony jest poniżej) i ustalany jest termin rozmowy duszpasterskiej. W ustalonym terminie oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii.


Wymagane dokumenty do spisania protokołu

 1. Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia, gdzie ma być zawarty związek małżeński.

  Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Jeżeli z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu bierzmowania, należy poszukać pamiątki przyjęcia tego sakramentu, lub poprosić o stosowny dokument z parafii, gdzie się go przyjęło.

  Ważność wydania Świadectwa Chrztu do ślubu kościelnego wynosi 3 miesiące przed datą ślubu. Jeżeli w/w dokument wystawiony będzie na nazwisko, które jest już nieaktualne, należy wówczas w pierwszej kolejności dokonać zmiany w księdze chrztów na podstawie Pełnego Aktu Urodzenia z USC, gdyż taki dokument jest nieważny.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego wydane w 3 egz., które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Ważność tego dokumentu upływa po 3 miesiącach.

  Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii a jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Zgoda na zawarcie małżeństwa w tutejszej parafii z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa. Jeżeli takową zgodę się uzyska należy ustalić, w której parafii będą przeprowadzone zasadnicze formalności przedślubne (chodzi głównie o spisanie tzw. protokołu przedślubnego). Istnieją dwie możliwości:

  Wszystko odbędzie się w parafii narzeczonej lub narzeczonego - wówczas przynosi się do kancelarii tylko licencję.

  Formalności będą załatwiane w tutejszej parafii - wówczas dostarcza się pisemną zgodę na ich przeprowadzenie w naszej parafii.
 4. Dowody Osobiste lub inne dokumenty potwierdzajace tożsamość.
 5. Ostatnie świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej
 6. Jeżeli jest już zawarty ślub cywilny należy dostarczyć Akt Zawarcia Małżeństwa z USC.
 7. Osoby owdowiałe przynoszą Akt Zgonu współmałżonka
 8. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich, Dniu Skupienia dla narzeczonych oraz z Poradni Życia Rodzinnego. Jeśli w/w spotkania trwają, bądź dopiero będą w późniejszym terminie zaświadczenia należy dostarczyć wówczas najpóźniej na tydzień przed planowanym ślubem.
 9. Spisane na karteczce dane dotyczace świadków ślubu (nazwiska i imiona, adresy zameldowania i nr PESEL)
 10. Narzeczeni podają również informację dotyczącą przyjęcia I-szej Komunii Świętej - miejsce i datę przyjęcia I-szej Komunii Świętej.

UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach w szczególności z poz. 1 i 2 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).


Inne dokumenty

Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan wydaje zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy zanieść do danej kancelarii parafialnej i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć spowrotem do parafii, w której odbędzie się ceremonia ślubna. Brak zapowiedzi równoważny jest z niemożnością udzielenia sakramentu małżeństwa! Zapowiedzi ogłasza się również w parafii ślubu. Umieszczone są one w gablotce przez trzy dni świąteczne (np. trzy niedziele).

Narzeczeni otrzymują również karteczki do spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w dniu ślubu do zakrystii. Do sakramentu pokuty i pojednania narzeczeni przystepują dwukrotnie. Pierwsza spowiedź powinna odbyć się na ok. miesiąc przed ślubem, a druga - tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.


W dniu ślubu

W dniu ślubu świadkowie na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej przychodzą do zakrystii. Tam przekazują kapłanowi obrączki i karteczki ze spowiedzi narzeczonych oraz przedkładają dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport i składają stosowne podpisy.


Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa udziela kancelaria parafialna.


Więcej na temat teologii sakramentu Małżeństwa